Working Spirit > Nieuws > Boot­camp da­gen bij Wor­king Spi­rit
28 maart 2019

Boot­camp da­gen bij Wor­king Spi­rit

Drie da­gen Boot­camp voor Aca­de­my kan­di­da­ten

Woens­dag 27 maart is de Boot­camp ge­start. De drie daag­se boot­camp voor de Wor­king Spi­rit Aca­de­my is de laat­ste fa­se van de se­lec­tie­pro­ce­du­re waar­na we een de­fi­ni­tie­ve keu­ze voor kan­di­da­ten gaan ma­ken.

Het doel van de­ze boot­camp is twee­le­dig:

  • Ten eer­ste wor­den tij­dens de boot­camp de ba­sis­be­gin­se­len van de aan te le­ren ont­wik­kel­taal aan­ge­leerd. Na af­loop van de boot­camp we­ten wij, maar ook de kan­di­daat op wel­ke ge­bie­den er bij­ge­spij­kerd moet wor­den voor­dat er met het uit­ein­de­lij­ke op­lei­dings­pro­gram­ma ge­start
  • Ten twee­de wordt hier het kaf van het ko­ren ge­schei­den: een CV kan er pri­ma uit zien, in de boot­camp mag dat in de prak­tijk ge­toond wor­den.

De vol­gen­de fa­se van het tra­ject staat in het te­ken van een per­soon­lijklei­der­schaps­trai­ning waar­voor de groep een klei­ne week naar Saurland ver­trekt.

bootcamp3