Working Spirit > Nieuws > Working Spirit sponsor Devopsdays
30 april 2019

Working Spirit sponsor Devopsdays

De­vops­days Am­ster­dam van 26 tot 28 ju­ni 2019

Even­als vo­rig jaar is Wor­king Spi­rit spon­sor van de De­vops­days in Am­ster­dam. Een top eve­ne­ment waar de­vel­op­ment, ope­ra­ti­ons, QA, In­fo­Sec, Ma­na­ge­ment en lei­der­schap sa­men­ko­men om te pra­ten over nieu­we ont­wik­ke­lin­gen en tools.

Het event zal voor 7de keer wor­den ge­hou­den en zal met naar ver­wach­ting 500 deel­ne­mers gro­ter wor­den dan ooit.

devopsdays