Working Spirit > Nieuws > JAVA trainees gezocht
16 januari 2019

JAVA trainees gezocht

Van­af mei 2019 start nieuw Aca­de­my tra­ject

Om te kun­nen vol­doen aan on­ze groei­doel­stel­lin­gen gaan we van­af mei 2019 zelf men­sen op­lei­den. Wor­king Spi­rit Aca­de­my zal een groep van 8 kan­di­da­ten (om)scho­len tot Ja­va de­vel­o­per. De kan­di­da­ten vol­gen eerst een in­ten­sie­ve trai­ning die wordt af­ge­slo­ten met een OCA exa­men. Daar­na volgt een prak­tijk­ca­se. On­der be­ge­lei­ding zal wor­den ge­werkt aan een op­dracht voor Wor­king Spi­rit of een van on­ze klan­ten. Bij suc­ces wor­den de kan­di­da­ten ver­vol­gens ge­de­ta­cheerd als ju­ni­or Ja­va de­vel­o­per. Meer informatie is te vinden op onze werken bij pagina: https://www.workingspirit.nl/aanvragen/traineeship-java-developer-detachering/

 

traninees